آنچهبایددرموردقانوناملاکومستغلاتبدانید

درطرحدعوایمدنیودفاعازآننکاتوقوانینحقوقیوجودداردکهدرحصولنتیجهمطلوبازاهمیتویژهایبرخورداراست. وکیلمدنیدرمشهد جهتاخذبهتریننتیجهازدعاویمدنیبصورتتخصصیوتخصصیدرمواردمربوطهمشاورهوابلاغ. مدافعان

رعایتشرایطصوریوماهویدردعوایملکیبهقدریمهماستکهبیتوجهیبهآنممکناستخساراتجبرانناپذیریرامتوجهاصحابدعواکندوتمامیهزینههاوسرمایههایفردرادرمعرضنابودیقراردهد.

یکوکیلملکیدرمشهدباتوجهبهتجربهوتخصصخودتاکنوندرطرحانواعدعاویملکیودفاعازآندردادگاهشهرمشهدبهموفقیتهایچشمگیریدستیافتهاست.

دراینمقالهیکوکیلملکیدرمشهدسعیکردهاستجنبههایکلیدعاویملکیرابهزبانیسادهوقابلفهمبیانکند.

بنابراینسوالاتواطلاعاتیازقبیل: شایعترینمطالباتملکیکهدرشهرمشهدمطرحمیشودکدامند؟چهدعاویداراییمحسوبمیشود؟وکیلپایهزمینواملاکچهویژگیهاییبایدداشتهباشد؟همچنینوکیلملکدرمشهددرچهمواردیتخصصوتجربهدارد؟هزینهدعاویملکیچقدراست؟شمارهتلفنوکلایملکیدرمشهدو … رادراینمطلبشرحدادهایم

وکیلمتخصصاملاکچهویژگیهاییبایدداشتهباشد؟

معیارهایمختلفیدرخصوصتشخیصوتعیینوکیلپایهیکدادگستریمتخصصدرامورمدنیوجودداردکهدرزیربهمهمترینواصلیترینویژگیهایوکیلمدنیاشارهمیکنیم:

میزانتجربهعلمیوعملیوکیلملکیدرمشهد

یکیازمعیارهایشناسایییکوکیلخوبوباتجربه،تجربهویدرطرحودفاعازانواعدعاویملکیاست.

اگرچهکلیهوکلادرکلیهپروندههایثبتی،کیفری،حقوقی،ملکیوخانوادگیوغیرهامکانبررسیوقبولوکالترادارند،اماتجربهوکیلبهعنوانوکیلملکیمبنایکارمتخصصدرزمینهاملاکاست. ومسائلمربوطبهزمینبهطوریکهبتوانددرکلیهدعاویملکیازقبیلتقسیموانتقالملکمشاع،خلعید،تخریبساختمان،تخلیهملک،الزامبهتنظیمسندرسمی،مطالبهخسارت،ضریبموفقیتبالاتریداشتهباشد. برایایامتملک،ابطالسندمالکیت،تعدیلوافزایشاجارهبهاو … قبولوکالت.

ب: دانشحقوقیوتسلطبرقوانینمربوطبهدعاویملکی

یکیدیگرازمعیارهایمهمیکوکیلمجرباملاک،دانشحقوقیوتسلطعلمیویدرزمینههایمختلفحقوقی،کیفریوثبتیاموراملاک،زمینواملاکاست.

وکیلملکیبایدباقوانینومقرراتمربوطه،آرایوحدترویهدیوانعالیکشور،آرایوحدترویهدیوانعدالتاداری،نظراتمشورتیمعاونتحقوقیقوهقضائیه،نظراتاساتیدبرجستهکشورآشناباشد. قانونودکترینونیزرویهعرفیمحاکمومحاکمکشور. آشناییکافیداشتهباشید.

ج: صداقتدررفتاروگفتاربااصحابدعوا

یکوکیلکارشناساملاکبایددرطراحیودفاعازدعاویملکیبهترینوبدترینمواردممکنراصادقانهبرایموکلخودتوضیحدهدتاموکلبتواندبهترینتصمیمممکنرابگیرد. پذیرشپروندهتحتهیچشرایطیمجازنمیباشد.

دعاویامورمدنیچگونهاست؟

موضوعدعاویملکیبهنوعیبهموضوعبیناموالغیرمنقولوانسانوارتباطمستقیموغیرمستقیمانسانبااموالغیرمنقولمانندزمینوآپارتمانو … مربوطمیشودواشارهمیکندکهباتوجهبهنوعزمینوغیرمنقول. املاکونوعاستفادهازآنهادرکشورما،نظامحقوقیمتفاوتیدراینزمینهوجوددارد.

دعاویملکیازجملهدعاوییاستکهبستهبهنوعوموضوعمیتوانددارایحقوقی،کیفریویاترکیبیازهردوباشد،ماننددعاویتصرفخصمانه.

دردعاویودعاویملکی،ملکیوزمینی،پروندههاودعاوییوجودداردکهبهتراستتوسطوکیلملکی،وکلاییکهدرزمینهاملاکفعالیتمیکنندودارایتخصصوتجربههستند،پیگیریشودتاتحمیلنشود. هزینهوجلوگیریازاتلافوقتانجامشود.